انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


  دستورالعمل پذیرش و بررسی پیشنهادها   دستورالعمل جانشین پروری
   دستورالعمل نوبت کاری    ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه
   کتابچه توجیهی منابع انسانی-ویرایش95    فرآیند ارتقا ءکارکنان رسمی  و پیمانی
   فرآیند ارتقاء رتبه ارشد به خبره (سطح کارشناسی و بالاتر)    فرآیند استخدام
   فرایند آموزش 94    فرآیند انتخاب و انتصاب
   فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه، وراث، از کار افتادگی    فرآیند تعهدات قانونی پزشکان
   فرآیند ماموریت و نقل و انتقالات    فرآیند مشمولین قانون خدمت پزشکا ن و پیراپزشکان گروه اجباری
   فرآیند مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان گروه اختیاری    قوانین و مقررات اداری مرکز
صفحه اصلی    |